Sklep europlytki.pl wykorzystuje technologię plików cookies. Dalsze korzystanie ze sklepu oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej w polityce prywatności.

REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Reklamacja z tytułu gwarancji.

  1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

  2. Okres gwarancji dla Produktów wynosi 24 miesiące i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.

  3. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu.

  4. Gwarancja nie wyłącza uprawnień Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 10 Regulaminu, wynikających z rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, określone w Kodeksie cywilnym.

 1. Reklamacja z tytułu rękojmi.

  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

  2. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@europlytki.pl lub pisemnie na adres: ul. Kolberga 4, 26-300 Opoczno

  3. W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

  4. Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. Kolberga 4, 26-300 Opoczno

  5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.

  6. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

  7. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS.

.

.

.

Formularz reklamacyjny

………………, ….………………….

Data, miejscowość

..................................................................

Imię i nazwisko

..................................................................

..................................................................

Adres zamieszkania

 

CER-GRES

Hurtownia Płytek

ul. Kolberga 4

26-300 Opoczno

ZGŁOSZENIE NIEZGODNOŚCI PRODUKTU Z UMOWĄ

Nr zamówienia: …......................................................

Data nabycia produktu ………………………...........…..

Nazwa produktu, którego dotyczy zgłoszenie niezgodności produktu z umową

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Opis niezgodności produktu z umową:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......

Na podstawie art. 4 i art. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego, żądam (prosimy podkreślić właściwe):

 1. obniżenia ceny towaru o kwotę i zwrot różnicy na podane poniżej konto lub adres

 2. zwrot pieniędzy za uszkodzony towar

 3. odstąpienie od umowy i zwrot pieniędzy na podane poniżej konto lub adres

 4. nieodpłatnej naprawy towaru

 5. wymiany towaru na nowyMoje konto bankowe nr: ………………………………………………………………………..........................
lub przekazem pieniężnym Poczty Polskiej na adres: ….............................……………...........................

.............................……………...........................….............................……………..................................

                                                                             ……………………………………

                                                                           podpis Konsumenta